English version
 
Socrates Comenius
 


    Witamy wszystkich w serwisie,który jest poświęcony realizowanemu przez naszą szkołę programowi Socrates Comenius.

Niniejszy projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu Socrates Comenius. Treści samego projektu lub materiałów nie odzwierciedlają stanowiska Komisji Europejskiej czy Agencji Narodowej w danej sprawie, a w związku z tym ani Komisja Europejska, ani Agencja Narodowa nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Program Socrates - Comenius to międzynarodowy program Unii Europejskiej, którego głównym celem jest promowanie świadomości wymiaru europejskiego w procesach edukacyjnych. Pomaga uczniom i nauczycielom w kształtowaniu poczucia przynależności do szerszej i otwartej na świat społeczności europejskiej - społeczności o różnych tradycjach, mającej jednak korzenie we wspólnej historii.

COMENIUS - komponent programu SOCRATES - stanowi wyzwanie dla 350 tysięcy szkół w Europie i 69 milionów uczniów tych szkół. Wspiera on inicjatywy majšce na celu podniesienie jakości edukacji szkolnej. Ma na celu wzbogacenie i uzupełnienie systemów edukacyjnych krajów uczestniczących.

COMENIUS przyczynia się do poprawy jakości kształcenia i wzmocnienia europejskiego wymiaru edukacji szkolnej poprzez:

  • wspieranie międzynarodowej współpracy oraz wymiany między szkołami i placówkami kształcenia oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli;

  • zachęcanie uczestników do opracowywania innowacyjnych metod nauczania i materiałów dydaktycznych;

  • promowanie działań służących rozpowszechnianiu sprawdzonych rozwiązań i innowacji w zakresie zarządzania szkołami;

  • opracowywanie oraz rozpowszechnianie metod przeciwdziałania marginalizacji w edukacji i niepowodzeniom w nauce szkolnej;

  • promowanie integracji uczniów mających specjalne potrzeby edukacyjne oraz promowanie równości szans we wszystkich sektorach edukacji;

  • promowanie zastosowań technologii informatyczno-komunikacyjnych w edukacji szkolnej i szkolenie kadry zatrudnionej w tym sektorze edukacji;

  • promowanie nauki języków obcych;

  • promowanie świadomości interkulturowej w europejskiej edukacji szkolnej oraz wspieranie walki z rasizmem i ksenofobią;

  • podnoszenie poziomu kształcenia dzieci pracowników migrujących, osób zmieniających miejsce pobytu ze względu na wykonywany zawód oraz Romów.  •