English version
 
Socrates Comenius
 

    W roku szkolnym 2006/2007 przystąpiliśmy do realizacji projektu w ramach SOCRATES-COMENIUS


Program przyczynia się do poprawy jakości kształcenia i wzmocnienia europejskiego wymiaru edukacji szkolnej poprzez :

 • wspieranie międzynarodowej współpracy oraz wymiany między szkołami;

 • zachęcanie uczestników do opracowywania innowacyjnych metod nauczania i materiałów dydaktycznych;

 • promowanie działań służących rozpowszechnianiu sprawdzonych rozwiązań i innowacji w zakresie zarządzania szkołami;

 • opracowywanie oraz rozpowszechnianie metod przeciwdziałania marginalizacji w edukacji i niepowodzeniom w nauce szkolnej,

 • promowanie integracji uczniów mających specjalne potrzeby edukacyjne oraz promowanie równości szans we wszystkich sektorach edukacji;

 • promowanie zastosowań technologii informatyczno-komunikacyjnych w edukacji szkolnej;

 • promowanie nauki języków obcych;

 • Podczas realizacji Projektów Szkolnych grupy partnerskie pracują wspólnie według uzgodnionego planu. Projekty stwarzają uczniom i nauczycielom możliwość: wspólnej pracy nad wybranym tematem w ramach zajęć szkolnych, wymiany doświadczeń, badania różnych aspektów europejskiej różnorodności kulturowej, środowiskowej, społecznej i ekonomicznej. Efektem każdego projektu powinien być konkretny "produkt" - np. wydawnictwo, film, CD itp.


  Temat naszego projektu : Poznawanie naszych kultur przez taniec

  Cele :
   - poznanie tradycji tanecznych w Europie
   - kształcenie kultury nastolatków poprzez taniec
   - rozwijanie kontaktów z rówieśnikami w Europie
   - poznanie kultury i integracja z mniejszościami narodowymi
   - zainteresowanie tańcem jako formą spędzania czasu wolnego

  Szkoła koordynująca : Zakladni Skola Profesora - Praga

  Szkoły partnerskie :

  Szkoła Podstawowa HAT - Turcja

  Szkoła Podstawowa Woodfor Green - Wielka Brytania

  Guadalcanal Sevill - Hiszpania

  Szkoła Podstawowa Palermo - Sycylia